Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại BVI và giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

Thứ hai - 24/06/2024 00:15
FSC là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các dịch vụ tài chính được thực hiện trong hoặc từ bên trong BVI. Tiền gửi của họ đã được mở rộng bởi Đạo luật VASP để bao gồm việc giám sát và điều chỉnh các VASP hoạt động trong hoặc từ bên trong BVI.

FSC là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các dịch vụ tài chính được thực hiện trong hoặc từ bên trong BVI. Tiền gửi của họ đã được mở rộng bởi Đạo luật VASP để bao gồm việc giám sát và điều chỉnh các VASP hoạt động trong hoặc từ bên trong BVI.
 


Bất kỳ công ty nào muốn cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong hoặc từ bên trong BVI hiện phải đăng ký với FSC. Các công ty mới phải đăng ký với FSC trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động VASP nào. Các VASP đã hoạt động khi Đạo luật VASP có hiệu lực sẽ có thời hạn đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 để gửi đơn đăng ký lên FSC hoặc ngừng các hoạt động liên quan đến VASP. Sau ngày này, Hướng dẫn đăng ký VASP xác nhận rằng tất cả các VASP chưa gửi đơn đăng ký sẽ bị coi là đang tiến hành kinh doanh trái phép và phải tuân theo các cơ chế thực thi đầy đủ của FSC.
Khi FSC chấp thuận đơn đăng ký VASP, họ sẽ đăng ký người nộp đơn, cấp giấy chứng nhận đăng ký và áp đặt các điều kiện (nếu có) đối với việc đăng ký mà họ cho là phù hợp (bao gồm cả yêu cầu phải có bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp).
Về thời gian, Hướng dẫn đăng ký VASP ghi lại một cách hữu ích rằng (i) FSC sẽ nỗ lực xử lý đơn đăng ký và đưa ra nhận xét ban đầu trong vòng sáu tuần kể từ khi FSC nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh và (ii) tiêu chuẩn dịch vụ của FSC yêu cầu đơn đăng ký quá trình được kết thúc trong vòng sáu tháng kể từ ngày đệ trình ban đầu. Do đó, các ứng viên tiềm năng sẽ có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được thông báo sớm về khả năng thành công và quá trình xử lý tổng thể trong vòng 6 tháng
Đạo luật VASP định nghĩa “VASP” là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp dịch vụ tài sản ảo với tư cách là một doanh nghiệp và được đăng ký để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động hoặc hoạt động sau đây cho hoặc thay mặt cho người khác:
• Trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ pháp định;
• Trao đổi giữa một hoặc nhiều dạng tài sản ảo;
• Chuyển giao tài sản ảo, trong đó việc chuyển giao liên quan đến việc thực hiện giao dịch thay mặt cho người khác chuyển tài sản ảo từ địa chỉ hoặc tài khoản tài sản ảo này sang địa chỉ hoặc tài khoản tài sản ảo khác;
• Bảo quản hoặc quản lý tài sản ảo hoặc công cụ cho phép kiểm soát tài sản ảo;
• Tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc chào bán hoặc bán tài sản ảo của tổ chức phát hành; hoặc
• Thực hiện hoạt động hoặc hoạt động khác có thể được quy định trong Đạo luật VASP hoặc có thể được quy định bởi các quy định.Một người tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động nào sau đây, cho hoặc thay mặt cho người khác, sẽ được coi là đang thực hiện dịch vụ tài sản ảo:
• Lưu trữ ví hoặc duy trì quyền giám hộ hoặc quyền kiểm soát đối với tài sản ảo, ví hoặc khóa cá nhân của người khác;
• Cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc phát hành, cung cấp hoặc bán tài sản ảo;
• Cung cấp ki-ốt (chẳng hạn như máy rút tiền tự động, máy rút tiền bitcoin hoặc máy bán hàng tự động) nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động tài sản ảo thông qua thiết bị đầu cuối điện tử để cho phép chủ sở hữu hoặc người điều hành ki-ốt tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tài sản ảo lấy tiền định danh hoặc tiền tệ khác tài sản ảo; hoặc
• Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác, theo Nguyên tắc, cấu thành việc tiến hành kinh doanh cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc phát hành tài sản ảo hoặc tham gia vào hoạt động tài sản ảo.
Liệu một thực thể đang thực hiện dịch vụ tài sản ảo có bật hay không, ngoài những điều khác, liệu tài sản được đề cập có cấu thành “tài sản ảo” hay không (như thuật ngữ này được định nghĩa trong Đạo luật VASP). Ví dụ: các sản phẩm phái sinh dựa trên tiền điện tử sẽ cần được xem xét cẩn thận hơn và có thể bị một hoặc cả hai Đạo luật VASP hoặc Đạo luật Kinh doanh Chứng khoán và Đầu tư (“SIBA”) bắt giữ.
Các giao thức phi tập trung nằm trong định nghĩa về dịch vụ tài sản ảo ở trên cũng có thể sẽ phải tuân theo Đạo luật VASP mặc dù cần có lời khuyên của chuyên gia. Về vấn đề này, chúng tôi lưu ý rằng Hướng dẫn đăng ký VASP đề cập đến các nền tảng tài chính phi tập trung, việc bán các token không thể thay thế và hoạt động của các nền tảng tài chính ngang hàng như là các hoạt động và hoạt động có thể nằm trong Đạo luật VASP nếu chúng đáp ứng các điều kiện của Đạo luật VASP.

Đơn đăng ký VASP phải được thực hiện theo mẫu đã được phê duyệt của FSC và kèm theo các thông tin và tài liệu sau:

• Thông tin chi tiết về các giám đốc được đề xuất, cán bộ cấp cao, cổ đông, chủ sở hữu hưởng lợi, kiểm toán viên và đại diện được ủy quyền của VASP, với cơ cấu sở hữu được hỗ trợ bởi sổ đăng ký thành viên và biểu đồ cơ cấu sở hữu chứng minh sự phân chia tỷ lệ phần trăm nắm giữ theo pháp luật kết cấu;
• Kế hoạch kinh doanh liên quan đến VASP, bao gồm; (a) chi tiết về kiến ​​thức, chuyên môn và kinh nghiệm của người nộp đơn, (b) thông tin về bản chất, quy mô, phạm vi và mức độ phức tạp của VASP, (c) thông tin về cách VASP sẽ được tiếp thị và nguồn kinh doanh dự kiến, (d) năng lực nguồn nhân lực dự kiến ​​của VASP, (e) mọi thỏa thuận thuê ngoài theo kế hoạch và (f) chỉ dẫn về các dự báo tài chính và vốn ban đầu của VASP trong ba năm hoạt động đầu tiên (người nộp đơn phải có khả năng chứng minh mức vốn hóa thanh toán đầy đủ và dự trữ thanh khoản đầy đủ cho bản chất hoạt động của họ);
Bản đánh giá rủi ro của VASP;
• Kế hoạch kinh doanh liên tục;
• Hướng dẫn bằng văn bản cho thấy người nộp đơn, nếu được cấp đăng ký, dự định tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật VASP như thế nào;
• Chi tiết về các biện pháp bảo vệ nội bộ và hệ thống bảo vệ dữ liệu (bao gồm cả an ninh mạng) dự kiến ​​sẽ được sử dụng;
• Chi tiết của hệ thống sẽ được đưa ra về cách VASP sẽ thực hiện để xử lý tài sản của khách hàng, các mối quan hệ giám sát và khiếu nại; Và
• Tờ khai, được hoàn thành bởi từng người nộp đơn và đại diện được ủy quyền, khẳng định rằng thông tin được cung cấp cho FSC liên quan đến đơn đăng ký là đúng và chính xác.
Một thực thể muốn cung cấp Dịch vụ lưu ký tài sản ảo hoặc vận hành Sàn giao dịch tài sản ảo (như các điều khoản như vậy được định nghĩa trong Đạo luật VASP) cần cung cấp thông tin và xác nhận bổ sung cho FSC, mục đích chủ yếu là để chứng minh khả năng bảo vệ khách hàng của VASP tài sản và để giảm thiểu rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định, VASP phải luôn có một số chức năng nhất định được chỉ định. Giám đốc và Cán bộ cấp cao, Đại diện được ủy quyền, Kiểm toán viên và Cán bộ tuân thủ cùng với Người hành nghề pháp lý tại BVI.

Đạo luật VASP đặt ra một số nghĩa vụ đang diễn ra đối với VASP, bao gồm:

• Duy trì các hồ sơ (a) đủ để thể hiện và giải thích các giao dịch của mình, (b) cho phép xác định tình hình tài chính của mình với độ chính xác hợp lý, (c) cho phép công ty chuẩn bị tất cả các báo cáo và báo cáo tài chính cần thiết, (d) cho phép các báo cáo tài chính của mình báo cáo sẽ được kiểm toán, (e) chỉ ra bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng và (f) chỉ ra các bước cần thiết để bảo vệ chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho phổ biến vũ khí;
• Nộp bản sao báo cáo kiểm toán cho FSC trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
Đảm bảo rằng tài sản của khách hàng được xác định, hoặc có thể xác định được, và được tách biệt và hạch toán một cách thích hợp;
• Hợp tác với FSC để đảm bảo tuân thủ Đạo luật VASP và cung cấp cho FSC bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào mà FSC có thể yêu cầu để thực hiện các chức năng của mình; Và
• Có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của FSC đối với bất kỳ thay đổi tên được đề xuất nào, chuyển nhượng bất kỳ lợi ích đáng kể nào trong VASP hoặc thay đổi đối với các chức năng của nó.

Các khoản phí phải trả cho FSC đối với đơn đăng ký VASP theo Đạo luật VASP được xác nhận trong Hướng dẫn và được tóm tắt như sau:
• 10.000 đô la Mỹ cho đơn đăng ký cung cấp Dịch vụ giám sát tài sản ảo
• 10.000 đô la Mỹ cho một ứng dụng vận hành Sàn giao dịch tài sản ảo
• 5.000 đô la Mỹ cho bất kỳ dịch vụ tài sản ảo nào khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG BỊ BỞI ĐẠO LUẬT VASP - Các dịch vụ ngoài phạm vi
Đạo luật VASP không nhằm mục đích điều chỉnh công nghệ làm nền tảng cho tài sản ảo hoặc hoạt động VASP và đặt ra một cách hữu ích một loạt các dịch vụ không tuân theo Đạo luật VASP, cụ thể là:
§ cung cấp cơ sở hạ tầng phụ trợ để cho phép người khác cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu đám mây hoặc nhà cung cấp dịch vụ toàn vẹn chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác của chữ ký;
§ Cung cấp dịch vụ với tư cách là nhà phát triển phần mềm hoặc nhà cung cấp ví không lưu trữ có chức năng chỉ phát triển hoặc bán phần mềm hoặc phần cứng;
§ chỉ tạo hoặc bán một ứng dụng phần mềm hoặc nền tảng tài sản ảo;
§ Cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm phụ trợ cho mạng tài sản ảo, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ như nhà sản xuất ví phần cứng hoặc nhà cung cấp ví không được lưu trữ, trong phạm vi các dịch vụ đó không mở rộng để tham gia hoặc tích cực tạo điều kiện cho bất kỳ dịch vụ nào trong số đó với tư cách là một doanh nghiệp hoặc nhân danh người khác;
§ Chỉ tham gia vào hoạt động của mạng tài sản ảo mà không tham gia hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động nào của VASP thay mặt cho khách hàng;
§ Cung cấp các mặt hàng khép kín không thể chuyển nhượng, không thể trao đổi và không thể sử dụng cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư; Và
§ Chấp nhận tài sản ảo để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ (chẳng hạn như việc người bán chấp nhận tài sản ảo khi thực hiện giao dịch mua hàng hóa).
Bất kỳ thực thể nào thực hiện các dịch vụ tài sản ảo mà không được đăng ký theo Đạo luật VASP đều có thể bị kết án phạt tiền lên tới 100.000 đô la Mỹ và/hoặc 5 năm tù (đối với bất kỳ giám đốc, đối tác hoặc quan chức cấp cao nào cố ý ủy quyền, cho phép hoặc đồng ý trong thực hiện hành vi phạm tội). 

🏡Mọi chi tiết về Tư Vấn và Thành Lập Doanh Nghiệp Offshore vui lòng liên hệ để được hỗ trợ Tư Vấn Miễn Phí:

    BEYOND INCORPORATION SERVICES

📍 Toà nhà An Phú Plaza, Tầng 3 , 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM, Việt Nam 700000
📧 support@beyondincorp.com |  https://beyondincorp.com/
☎️+ 84 813 405 565 (Hotline) 
        Zalo/Whatsapp/Viber are Available. 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại BVI và giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay743
  • Tháng hiện tại12,873
  • Tổng lượt truy cập319,266

Yêu cầu tư vấn

visa
Mas
4
5
6
unlimint
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây